โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2559-2560
2015-04-27 09:18:23
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส ดำเนินโครงการวิจัยร่วมฯ
ประกาศรับสมัครทุนฯ ประจำปี 2559-2560 โดยผู้สมัครรับทุนต้องจัดส่งเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
โครงการ ผ่านศูนย์บริหารงานวิจัยเพื่อดำเนินการเสนอต่ออธิการบดี/ผู้แทน ลงนามรับรอง
ภายในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติม www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ
Announcements

งานบริหารงานวิจัยฯ
053-948284
ไฟล์แนบ :
718_img-150427083325.pdf