การส่งหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ และเงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์
2015-04-30 09:23:14
  ด้วยศูนย์บริหารงานวิจัย ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ (Page Charge) และประกาศเรื่องการให้เงิน
อุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
ดังนี้ 1. ให้ส่งเอกสารหลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่ายฯ ก่อนวันที่ 15 ของทุกเดือน
2. ขอให้แนบใบสำคัญรับเงินและลงนามในใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์
3. ขอให้แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของเจ้าของบทความ (บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารออมสิน เท่านั้น)

งานบริหารงานวิจัยฯ
053-948284 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ไฟล์แนบ :
738_ศธ 6392 (11.4) _ 01 หลักฐานการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุน.pdf