รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย NRCT-ICSSR (ไทย-อินเดีย)
2015-06-30 15:38:55
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย
ได้มีความร่วมมือกันทางวิชาการ เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนเพื่อทำวิจัยระยะสั้น
ในประเทศอินเดีย จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาทุนละไม่เกิน 15-20 วัน รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม 2558

งานบริหารงานวิจัยฯ
8284
ไฟล์แนบ :
816_แลกเปลี่ยนนักวิจัย ไทยอินเดีย.PDF