รับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559
2015-07-03 15:19:31
  ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยปีงบประมาณ 2559
4 ประเภท เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 14 สิงหาคม 2558
คณาจารย์ท่านใดสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ กรุณาจัดทำข้อเสนอฯ ส่งผ่านงานบริหารงานวิจัย
ก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานบริหารงานวิจัยฯ
8284
ไฟล์แนบ :
824_รับสมัครข้อเสนอโครงการทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559.pdf