เชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย (วช.)
2015-08-05 09:46:06
  ด้วย วช. ได้ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ประจำปี 2559 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ
(รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ)

สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 11 กันยายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrct.go.th
และ www.priv.nrct.go.th

งานบริหารงานวิจัย
8284
ไฟล์แนบ :
857_img-150805090439.pdf