เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ
2015-10-09 14:25:45
  ด้วยเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาร 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
ผู้สนใจสามารถจัดทำเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ตาม TOR ที่กำหนด ผ่านหน่วยบริหารงานวิจัย
ภายในวันที่ 4 พ.ย. 58 เท่านั้น เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

หน่วยบริหารงานวิจัย
053-948284
ไฟล์แนบ :
935_img-151009140609.pdf