2022-06-30 09:32:53
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งานฯ จำนวน 150 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2022-02-08 15:10:33
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับระบบ GMP
รายละเอียดเพิ่มเติม
2022-02-08 15:08:23
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับระบบ GMP
รายละเอียดเพิ่มเติม
2022-01-21 10:21:24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2022-01-21 09:33:11
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2022-01-04 14:39:14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-12-24 14:25:27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-12-24 14:23:42
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-12-24 10:01:59
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-12-22 14:37:08
ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-12-21 15:04:35
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-12-16 09:27:14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-30 14:21:54
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-25 15:49:11
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-25 14:16:01
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-24 15:01:43
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดผลิตและเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมโปรตีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-22 14:22:52
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-19 13:23:53
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-18 14:20:46
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-16 13:12:32
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเครื่องทดสอบความแข็งแรงและการย่อยสลายของวัสดุบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-12 16:42:58
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศโรงงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-12 16:29:33
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-08 15:37:02
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อเครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-11-02 16:31:15
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างของงานจัดซื้อเครื่องย่อยสลายสารไมโครเวฟฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-12 15:37:33
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-07 16:28:29
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-10-01 15:13:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่21
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-30 12:44:43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-23 15:51:18
ประกาศจ้างรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-16 18:55:40
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-14 15:39:07
ประกาศจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-14 15:24:25
ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-01 15:04:06
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-09-01 15:02:41
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ (Co-Working Space)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-08-18 15:56:00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเก้าอี้เลคเชอร์เดี่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-15 14:58:32
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-07-01 16:00:35
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-06-30 10:55:39
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-06-30 10:55:10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-06-30 10:54:24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โรงจอดรถยนต์ด้านหลังอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-06-29 11:23:08
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ชุดครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-06-24 15:27:40
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะเครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว (Solid-liquid Extractor; Solid Matter: 1-5 kg. Liquid Charge; 5-15 L.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-05-20 11:36:04
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกโครงการเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR) 1 B2.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-05-20 11:35:26
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกโครงการเครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-05-17 11:49:45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-05-06 15:42:28
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-04-23 11:04:47
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-04-23 11:01:54
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-04-02 13:51:21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-29 13:29:37
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัดจ้างชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-24 08:57:55
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-19 15:54:53
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-18 14:56:30
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว (Solid-liquid Extractor; Solid Matter: 1-5 kg. Liquid Charge; 5-15 L.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-18 14:54:45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว (Solid-liquid Extractor; Solid Matter: 1-5 kg. Liquid Charge; 5-15 L.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-15 14:15:48
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-15 14:15:27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-09 09:08:37
ประกาศงานจ้างควบคุมงานโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-08 13:37:16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดชุดครุภัณฑ์เครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-03-02 09:25:16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-25 14:23:19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-25 14:23:00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องแยกสารสกัดให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีโครมาโทกราฟี (Preparative High Performance Liquid Chromatography) โดยใช้ packed column ที่มีตัวดูดซับในคอลัมน์แยก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-25 14:22:43
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว (Solid-liquid Extractor; Solid Matter: 1-5 kg. Liquid Charge; 5-15 L.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-25 14:22:21
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องสกัดของแข็งด้วยของเหลว (Solid-liquid Extractor; Solid Matter: 1-5 kg. Liquid Charge; 5-15 L.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-25 14:21:59
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-25 14:21:30
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment; Feed rate 0.1-4 L/HR)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-23 14:12:05
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-22 10:13:00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-22 10:11:01
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-02-04 13:34:55
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-29 14:31:12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-29 14:30:35
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-28 13:56:40
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-26 15:43:28
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-26 15:42:54
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-04 11:02:54
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-04 11:02:23
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2021-01-04 11:00:58
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-30 15:30:01
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-30 15:17:52
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างโครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-30 15:10:23
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-30 15:06:14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน จัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-29 09:36:26
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-28 11:03:38
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-28 10:48:39
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-28 10:45:44
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-25 12:44:45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-25 12:44:45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-24 15:44:45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-24 15:44:16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-24 09:45:55
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-15 17:15:46
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริงฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-14 16:09:12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-12-14 16:08:27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-30 14:03:10
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-30 12:47:22
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-30 11:06:59
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-30 11:03:27
คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-26 13:04:07
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-25 10:21:38
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-25 10:08:29
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-24 15:34:03
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-24 15:31:59
ประกาศจ้างออกแบบโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-24 15:25:01
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-24 15:24:27
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-24 10:17:09
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างออกแบบโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-24 10:13:58
ประกาศราคากลางงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-24 10:11:37
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-23 14:33:49
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-23 14:33:15
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา เครื่องตรวจสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-23 13:45:06
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-23 13:44:34
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-23 13:43:58
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-23 13:43:08
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-23 10:46:29
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-16 15:25:06
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-16 10:38:54
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-13 15:29:10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-13 14:34:28
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-13 14:33:55
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-10 10:41:37
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างโครงการโรงจอดรถยนต์ด้านหลังอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-09 14:22:39
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-09 14:21:40
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-06 15:07:01
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-06 15:06:14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-05 09:34:55
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-03 12:34:47
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-11-03 12:34:13
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-30 14:29:24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกประกวดราคาชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-29 15:31:04
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-28 10:48:10
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-26 11:11:39
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-26 11:10:55
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดวัดเครื่องมือสำหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุและพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:56:47
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:55:28
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:54:38
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ตู้แช่เย็น -80 องศาเซลเซียส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:53:53
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ตู้แช่เย็น -80 องศาเซลเซียส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:53:14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดสารเรืองแสง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:52:30
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน กล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดสารเรืองแสง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:51:06
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง เครื่องตรวจสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:49:48
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน เครื่องตรวจสารชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-22 10:41:14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-20 13:33:20
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-20 11:31:17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-20 11:30:45
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-20 10:24:52
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-20 10:24:17
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลาง ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-20 10:22:11
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-20 10:18:36
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-19 15:17:06
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-19 15:16:22
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-19 15:15:41
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-19 15:15:12
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-19 11:02:36
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-19 11:01:52
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-16 09:23:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 16:06:14
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 16:05:30
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 15:08:25
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 15:06:41
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:52:24
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนโครงการส่วนต่อขยายโรงงานต้นแบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการแปรรูปอาหารเชิงนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:51:42
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดทำห้องวิจัยเฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์ ชั้นที่ 3-4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:50:56
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลทชนิดมัลติโมด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:49:57
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:49:33
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์อัตโนมัติ แบบ 3 เลเซอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:49:00
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความร้อนของสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:48:37
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อชุดหม้อกำเนิดไอน้ำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-15 11:48:13
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 22:21:21
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 22:19:38
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 22:18:49
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 22:17:02
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 15:24:22
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 15:23:39
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 15:22:39
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 15:21:43
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือเตรียมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับงานด้านจุลชีววิทยา ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 15:21:12
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-14 15:17:49
ประกาศราคากลางชุดเครื่องมือเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-09 09:37:48
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-08 15:44:07
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-08 14:49:53
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-08 12:54:13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตู้แช่เย็น -80 องศาเซลเซียส ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-08 12:47:12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดสารเรืองแสง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-07 16:06:18
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องตรวจชีวเคมีของเลือด ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-07 16:04:15
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์เพื่อความเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-07 16:02:09
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูงและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตําบลแม่เหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-07 16:00:48
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนํ้าหนักของพลาสติกชีวภาพโดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-07 15:59:53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชุดเครื่องมือสําหรับวัดขนาดของอนุภาคนาโนจากวัสดุ และพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-06 14:02:06
ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-06 14:01:19
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-06 11:14:14
ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-06 11:13:30
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-05 15:04:21
ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-05 15:02:25
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-02 15:20:16
ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-10-02 15:18:59
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-09-23 17:00:52
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-09-23 08:46:12
ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-08-06 10:47:31
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-08-06 10:38:05
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-08-05 15:58:04
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-08-05 15:46:11
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศยกเลิกการจัดซื้ัอชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-08-04 11:52:18
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-23 08:43:53
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-22 16:21:19
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-22 16:17:58
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์แคปซูลและอัดเม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-21 16:23:21
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-21 16:21:37
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-21 16:20:03
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ขนาดความต้านทานแรง 20 กิโลนิวตัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-21 16:05:49
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-21 16:04:49
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-21 15:59:59
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน ชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตแบบลดขนาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-16 16:08:52
ประกาศราคากลางชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-16 15:43:30
ประกาศร่างขอบเขตของงานชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-07-16 09:08:01
ประกาศแผนการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการผลิตอาหารข้นหนืด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-06-19 15:03:44
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-06-02 15:06:50
ประกาศร่างขอบเขตของงานและประกาศราคากลาง สำหรับ เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ขนาดความต้านทานแรงขนาด 20 กิโลนิวตัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-06-02 14:54:09
ประกาศร่างขอบเขตของงาน และ ประกาศราคากลาง สำหรับเครื่องวัดอัตราการไหลของพลาสติก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-05-13 14:00:28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องวัดอัตรา่การไหลของพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-05-12 14:37:02
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ขนาดความต้านทานแรง 20 กิโลนิวตัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-03-26 09:24:12
ประกาศราคากลางงานติดตั้งตาข่ายสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-03-26 09:20:57
ประกาศร่างขอบเขตของงานติดตั้งตาข่ายสนามกีฬาภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-03-26 09:05:21
ประกาศร่างขอบเขตของชุดเครื่องมือตรวสอบสารพันธุกรรม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-03-12 15:53:33
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิเคราะห์ชนิดแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-03-10 16:26:19
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างของสารฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-03-03 16:06:43
ร่างขอบเขตของงานชุดวิเคราะห์ชนิดแมสเสปคโตรมิเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-02-26 15:46:33
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างสาร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-10-11 14:38:15
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-10-10 09:57:50
ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-10 16:31:37
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-09-03 13:38:39
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-28 09:12:44
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-12 13:15:27
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-10 16:29:05
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-06-06 08:09:37
ร่างขอบเขตของงานอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-05-03 09:21:43
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 มกรา - มีนา 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-05-03 09:21:01
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 ตุลา - ธันวา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-03-07 10:23:59
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-01-19 20:08:28
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-28 08:04:57
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-28 08:03:26
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-19 08:59:29
ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-17 17:36:35
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-07 08:21:04
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-20 14:39:30
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-14 14:50:38
ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-07 09:39:07
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-11-07 09:02:06
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชีวภาพฯ ประจำปี 25652
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-26 10:11:38
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหารประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-11 09:35:39
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-06 12:59:40
ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-04 08:50:29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-08-20 11:24:48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ฯ Zero waste
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-08-03 16:26:26
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ฯ Zero waste โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-24 08:30:03
ร่างขอบเขตของงานชุดอาคารปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการของเสียจากการปลูกข้าวโพดฯZero waste
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-07-12 11:08:06
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-21 08:54:04
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-03-19 11:29:41
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-14 09:49:55
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรสำหรับสำนักงานคณะฯคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-14 09:41:32
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-09 14:16:41
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดระบบการสอนทางไกลแบบonline course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-02-05 13:35:48
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-29 13:55:25
ประกาศผู้ชนะงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมขนาด50คนและขนาด120คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-25 16:01:16
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-23 11:14:03
ประกาศประกวดราคาซื้อเตาอบสุญญากาศ(Vacuum Oven) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-16 14:26:39
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมขนาด 50 คน และขนาด 120 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-12 08:21:27
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบการสอนทางไกลแบบ online course ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-09 15:54:33
ประกาศจัดซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-09 15:47:49
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-05 13:59:54
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่แข็ง สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-05 13:57:20
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดผลิตและเก็บเกี่ยวมวลเซลล์จุลินทรีย์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-28 16:37:12
ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องประชุมขนาด 50 คน และ 120 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-27 20:51:18
ประกาศร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องประชุม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-21 08:41:40
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 11 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-17 16:33:37
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-01 16:10:39
ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์การจัดเตรียมสาร/วัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-05 08:19:56
รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลฯ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-02 10:16:26
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-10-02 10:05:30
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่อง Texture analyzer
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-14 14:28:31
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Colorimeter)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-14 14:26:59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Hood)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-08 11:37:19
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างเหมารักษาความสะอาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-08 11:36:29
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกจัดซื้อรถยนต์ขนาด 11 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-22 17:02:03
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชุดห้องปฏิบัติการเคมีและจุลชีววิทยา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-22 17:01:03
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก (ชุดวิเคราะห์ไฟเบอร์)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-22 17:00:11
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก (Texture analyzer)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-18 17:55:47
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-18 16:13:45
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก(Colorimeter)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-18 16:12:43
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก (HOOD)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-17 16:34:58
ร่างขอบเขตของงาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (ปรับปรุงครั้งที่2)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-16 11:18:58
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-10 16:13:17
ร่างขอบเขตของงาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (ฉบับปรับปรุง)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-10 09:09:37
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-08 15:17:25
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-02 16:06:54
ร่างขอบเขตของงาน ชุดห้องปฏิบัติการทางเคมีและชุดห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-25 16:26:44
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-05 16:04:00
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-30 13:50:53
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-30 15:47:44
ร่างขอบเขตของงาน ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-20 09:04:43
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-14 11:44:07
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-15 15:45:46
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-14 09:53:39
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-14 09:51:49
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-09 15:40:11
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-23 14:45:46
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-13 16:18:04
จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงานสกัดแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มพร้อมระบบไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-30 10:44:08
ผลการคัดเลือก ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานสกัดแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มพร้อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-16 09:48:03
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-07 15:33:02
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-02 13:56:42
ราคากลาง โครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานสกัดแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มพร้อมระบบไฟฟ้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-23 08:39:18
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-10 15:14:51
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-09 09:21:42
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องวิเคราะห์ไขมันแบบอัตโนมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-07 10:21:42
ร่างขอบเขตของงานเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-27 13:35:49
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องสกัดเยื่อใย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-20 08:13:54
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-06 10:29:09
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-03 13:29:43
งานจ้างผลิตเครื่องผลิตแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์ม สำหรับโครงการสร้างเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-09-02 09:26:42
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจ้างเหมารักษาความสะอาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-08-10 11:44:01
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-26 11:34:41
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 292 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-08 08:44:26
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านอาคารสำนักงานคณะ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-18 13:20:40
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปฏิกิริยาและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-11 08:46:44
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านสำนักงานคณะโดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-13 16:01:32
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปฏิกิริยาและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จุลินทรีย์ สารเคมีในอาหาร และสารพันธุกรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-29 08:40:00
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของก๊าซของแผ่นฟิล์ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-15 12:53:16
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์ปฏิกิริยาและปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-05 17:15:12
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-29 08:26:08
ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-09 15:48:33
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 32 ชุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-02 10:29:39
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-14 13:59:59
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-06 08:37:04
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องสกัดสารแบบรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-24 15:16:01
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องสกัดแบบSupercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-24 08:57:36
ประกาศร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องสกัดสารแบบรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-29 16:28:36
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) เครื่องสกัดสารแบบรวดเร็ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-23 15:58:20
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-11 09:29:43
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-08 13:33:03
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-25 09:33:47
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-22 14:53:00
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-18 09:30:46
ร่างขอบเขต TOR ครุภัณฑ์ เครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-30 12:59:12
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-27 14:04:00
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-03-20 09:34:04
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) เครื่องสกัดแบบ Supercritical CO2 Extraction
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-02-26 13:31:26
ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 54 รายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-08 08:34:34
รายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสาย Fiber Optic
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-24 14:06:38
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-28 10:06:51
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-18 09:39:03
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-01 08:34:47
ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-07 13:38:16
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-30 11:00:33
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-18 09:17:06
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-12 15:31:33
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-12 15:30:20
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-02 14:06:00
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-02 14:04:23
ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-26 14:54:18
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-22 14:37:05
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-03-13 14:27:43
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(งานปรับปรุงฯ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-03-06 08:28:08
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-02-06 15:21:58
ประกาศงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-30 14:03:36
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-29 10:51:49
ขอบเขตของงาน(TOR) งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-22 14:29:47
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-10-30 09:31:20
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีพิเศษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-05 09:37:23
ประกาศจัดซื้อรถยนต์ตู้โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดเพิ่มเติม