เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑
2021-09-01 15:04:06
 
ไฟล์แนบ :
4112_TOR31.pdf
4112_BOQ.pdf
4112_แบบก่อสร้าง.pdf
4112_k.pdf
4112_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4112_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
4112_รายการประกอบแบบโครงสร้าง.pdf
4112_รายการประกอบแบบไฟฟ้า.pdf
4112_รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม.pdf
4112_รายการประกอบแบบสุขาภิบาล.pdf