คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ
2021-11-12 16:29:33
 
ไฟล์แนบ :
4696_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4696_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
4696_ร่างขอบเขตของงงาน TOR หลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ.pdf
4696_แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 9 พ.ย.64.pdf
4696_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4696_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
4696_ร่างขอบเขตของงงาน TOR หลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ.pdf
4696_แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 9 พ.ย.64.pdf
4696_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
4696_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
4696_ร่างขอบเขตของงงาน TOR หลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ.pdf
4696_แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 9 พ.ย.64.pdf
4696_แบบหลังคาและระบบระบายอากาศโรงงานต้นแบบ.pdf