คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบเพื่อรองรับระบบ GMP
2022-02-08 15:08:23
 
ไฟล์แนบ :
5171_OMP.Plagship.pdf
5171_แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง.pdf
5171_TOR.pdf
5171_k.pdf
5171_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวน.pdf
5171_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
5171_ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ.pdf