2021-06-08 11:45:36
โครงการ Manuscript Camp 2021
รายละเอียดเพิ่มเติม
2020-02-07 17:27:07
ขอเชิญร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-02-04 09:33:28
การอบรม เรื่อง “ทิศทางการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิ่นแบบ 4.0 จังหวัดลำพูน" ฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-01-07 10:24:35
เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมเรื่อง “สองมุมมอง บรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2019-01-03 15:00:06
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ประจำปี 219
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-25 15:56:20
การฝึกอบรม "การจัดการความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-12-12 09:56:02
การฝึกอบรมเรื่อง “สองมุมมองบรรจุภัณฑ์ญี่ปุ่น”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-10-22 15:04:02
โครงการฝึกอบรมเชิงสาธิต หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด รุ่นที่ ๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-10-19 14:53:18
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “Training of the Trainer : Design Thinking & Lean Canvas”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-26 10:07:51
ประชุมความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-21 15:24:03
ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ งาน "วันนักประดิษฐ์"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-21 15:19:02
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ iCOMOS 2019
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-09-21 15:12:43
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-08-20 10:01:20
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-23 09:56:19
ขอเชิญส่งผลงานนำเสนอในงาน ยุทธศาสตร์ไทย-จีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-09 09:21:24
ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ ทรัพยากรธรรมชาติฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-05-09 09:08:56
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-29 11:14:55
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-18 15:20:32
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-18 15:14:23
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง International Workshop for the "next" Biobank and Bioresource Standards
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-18 15:07:31
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ สารพิษจากเชื้อรา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2018-01-18 15:01:12
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม Workshop on systems Biology for Innovative Bioeconomy
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-25 16:20:05
โครงการฝึกอบรม การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-12-08 14:41:32
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-30 11:39:04
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-14 14:17:58
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาข้าวแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-07 15:01:46
การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-11-07 14:58:21
การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-09-12 13:38:20
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเรื่อง "หลักการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer)"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-24 09:15:40
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-23 14:55:42
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ "ผ่าตัดใหญ่ งานวิจัยด้านความมั่นคง"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-23 14:52:14
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี Genome Editing
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-23 14:48:23
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-08-08 10:57:38
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ Workshop on Effective Proposal preparation and Science Communication
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-25 11:37:03
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-25 11:30:17
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 3rd International Conference on Agriculture
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-25 11:24:26
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุม The 6th PSU Education Conference
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-21 11:21:55
ขอเชิญเข้าร่วม การฝึกอบรม Start up with Molecular Gastronomy
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-07-12 15:38:16
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-06-15 15:38:30
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-30 10:57:34
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม Thailand Metabolomics Workshop 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-22 09:25:08
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กล้าที่จะเรียนรู้ : ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนฯ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-22 09:19:53
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมฯ "การพัฒนาศาสตร์ของการเรียนการสอน"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-22 09:13:41
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การแนะนำการสมัครขอรับทุนฯ National Geographic Society
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-19 10:24:51
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา.. “เทคโนโลยีการฆ่าเชื้อและการควบคุมคุณภาพน้ำใช้ เพื่ออาหารปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-16 09:52:15
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งกรณีศึกษาฯ สัมมนาวิชาการ EnT
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-09 08:53:43
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-05-02 09:55:15
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาฯ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-25 11:23:58
โครงการสัมมนาวิชาการ "การผลิตและการให้อาหารวากิวให้มีไขมันแทรกสูง"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-04-10 15:22:41
เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ราชธานีวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-21 09:54:55
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาฯ เรื่องข้าว
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-03-01 09:34:10
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-23 10:05:43
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-10 16:16:40
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มอบ.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-10 15:48:46
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา International Seminar on Tourism in Asia
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-10 10:44:29
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-10 10:35:17
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร จาก สวทช.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-10 10:19:45
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-01 13:36:59
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-01 11:48:15
ขอเชิญอบรม หลักสูตร การคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-02-01 11:42:19
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-23 15:52:01
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ วิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-18 16:46:09
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-04 17:00:38
เชิญเข้าร่วมประชุมฯ งานวิชาการรับใช้สังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2017-01-04 10:29:53
งานสัมมนาฯ "นวัตกรรมและเครือข่ายการพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-19 16:22:54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ The 5th Asia-Pracific Congress of Sericulture 2017
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-14 16:27:05
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย" รุ่นที่ 3-4
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-12-14 09:18:37
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายใต้โครงการบริการวิชาการ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-11-10 14:16:16
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ The 2nd RUSNC
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-10-10 10:39:35
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Innovative Development of New Kamaboko Products
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-09-28 11:30:14
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-08-23 10:01:11
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-08-19 14:41:36
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลสู่สากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-08-16 10:57:27
เชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เมธีวิจัยอาวุโส สกว."
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-27 10:02:35
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 20th World Congress on Clinical Nutrition
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-27 09:54:46
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-07-27 09:46:57
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง Big Data พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-06-28 14:23:05
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-06-24 09:23:07
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดฯ 12th Taipei International Invention Show
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-19 14:37:58
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ หลักสูตรระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-05-18 13:44:37
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Food Safety Management System : HACCP/FSSC/ISO22000/BRC
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-04-21 14:29:57
เชิญเข้าร่วมโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-25 15:30:52
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-03-18 14:17:15
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง สุขลักษณะที่ดี (GHP) และหลักเกณฑ์ที่ดีในกระบวนการผลิต (GHP)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-23 09:01:26
เชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-19 10:14:46
เชิญเข้าร่วมงานประชุม 1st International Research, Development and Extension
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-19 10:08:49
เชิญเข้าร่วมงาน Education ICT Forum 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-19 10:04:34
เชิญร่วมงาน bonjour Talents
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-19 09:34:48
Conference on State-of-the-Art Technologies to Drive Agricultural Productivity in the Next Quarter of the Century
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-09 16:23:57
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม AUN-QA Training Course
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-08 17:08:06
The 1st International Students Science Forum 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-02-03 08:36:15
เชิญเข้าร่วมงาน International workshop on Microbial utilization and managment
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-26 09:33:49
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมฯ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-26 09:29:19
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม Food Innovation Asia Conference 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-25 10:49:24
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-21 17:26:04
เชิญเข้าร่วมงานประชุม The 7th University Scholars Leadership Symposium
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-14 11:51:01
ขยายเวลาการรับผลงานนำเสนอในงาน 2nd International Conference on Food Properties (iCFP 2016)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-14 11:46:41
เชิญเข้าร่วมงาน ANU Global Program
รายละเอียดเพิ่มเติม
2016-01-07 15:30:32
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการฯ 2016 International Workshop on Internationalization and Academic Exchanges
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-29 10:37:36
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-25 17:06:07
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Joint Symposium KU and CMU
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-22 10:12:51
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทาง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และข้อกำหนดฉลากผลิตภัณฑ์”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-11 09:23:26
เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสาธิตสำหรับ SMEs”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-12-11 09:02:37
เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ICBIR 2016
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-11-11 08:55:04
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "อัพเดทกฎหมายอาหาร ฉลากและบรรจุภัณฑ์ กับ อย. ครั้งที่ 2 "
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-29 09:31:33
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบ NRMS
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-22 14:12:02
เชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการฯ มสธ. วิจัย ประจำปี 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-16 15:52:35
ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-16 15:43:04
เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Food Contact Materials Research Forum 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-12 10:00:25
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม เรื่อง อัพเดทกฎหมายอาหาร ฉลากและบรรจุภัณฑ์ กับ อย.
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-07 15:53:59
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-06 13:20:38
เชิญรับฟังการบรรยายโดย Professor จาก Kyoto University
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-10-05 15:02:18
รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมโครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-09-30 16:02:00
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The first International Conference on Sustainability of Organic Agriculture
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-31 15:32:00
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-31 15:26:42
เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-08-14 10:54:10
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการด้านจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-17 13:45:37
เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-09 11:35:39
เชิญเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-07-03 15:12:25
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The second International Conferences on Study of Oriental Lacquer Initiated
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-30 15:59:10
เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมงานประชุม และประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ที่ 14
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-06-30 15:44:12
เชิญร่วมรับฟังฯ โครงการวิจัยภายใต้โครงการพร้าวโมเดล
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-18 11:04:40
ขอเชิญสัมมนาทางวิชาการร่วมกับ JSPS
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-14 14:55:21
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-08 16:35:56
ประชุมนานาชาติ 7th Biennial Meeting of Society for free radical research
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-05-08 16:17:58
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการนานาชาติด้านการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าฯ ครั้งที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-30 11:58:25
โครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-30 11:52:08
โครงการอบรมเชิงบรรยาย “สุขลักษณะที่ดี (GHP) / หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-27 09:29:37
โครงการการจัดการความรู้จากงานวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-04-16 11:38:43
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมร่างบทความวิชาการรับใช้สังคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-02-24 10:20:37
โครงการฝึกอบรมเชิงสาธิต “ผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีความเป็นกรดต่ำและปรับกรด” (retorts supervisors)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-21 09:36:37
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-08 14:00:32
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏสวนสุนันทา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-08 13:35:15
ขอเชิญเข้าร่วมกรประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-08 11:50:34
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติม
2015-01-08 10:42:46
โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 2015
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-12-28 17:45:08
ประชาสัมพันธ์ งาน“The 2nd International Symposium on Aquaculture and Fisheries Education”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-11-25 13:45:48
กำหนดการสัมมนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. และศ.)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-24 09:56:52
โครงการ AUN-KU Seminar on Human Security Development and Energy Science
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-14 09:45:31
ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานประชุม Research and Research Training Management Workshop
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-08 14:13:47
ขอความอนุเคราะห์ เข้าแนะนำบริษัท จีเอฟพีที นิซิเร (ประเทศไทย) จำกัด หัวข้อ การบรรยายในหัวข้อ "เปิดโลกการทำงานในยุคแห่งทศวรรษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-10-07 11:51:08
ประชาสัมพันธ์การอบรม "Thermal Process (LACF) Deviation Seminar"
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-05 10:48:18
ประชาสัมพันธ์ งาน งาน Khwarizmi International Award (KIA)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-09-02 09:57:35
การผลิตปลาส้มที่มีคุณภาพสูง
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-29 17:34:26
ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน World Water Week Conference in Stockholm
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-25 17:09:47
ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนศ./ นักวิจัยระดับ ปริญญาเอก เข้าร่วมงานประชุม Hope Meeting ครั้งที่ 7 ณ ประเทศญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-26 15:34:52
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย “HR for Non-HR : ไขปริศนางานทรัพยากรบุคคล ว่าเป็นงานของใคร?”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-08-15 17:40:01
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม Workshop by APO organization ณ ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-07-31 09:32:30
ประชาสัมพันธ์งาน 2014 2nd UMAP Committee and Board Meetings
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-07-10 16:15:25
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยชั้นเรียน”
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-07-08 10:29:15
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ก.พ.อฯ แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและผลงานทางวิชาการที่ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-07-05 17:59:45
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ APO Workshp และโครงการ APO สัมมนา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-07-04 18:13:14
ประชาสัมพันธ์ โครงการ The 6th UMG Dream International Students Summer Program 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-13 09:19:02
การส่งเสริมระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และวิธีการที่ดีในกระบวนการผลิต (GMP) อาหารพื้นเมืองและอาหารทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-12 10:38:49
โครงการ International Association of Students in Agriculture andRelated Science (IAAS) 6th Olympic debate competition, IDEA 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-06-12 10:31:47
ประชาสัมพันธ์ โครงการแคมป์ภาษาและวัฒนธรรมจีนไต้หวัน ณ มหาวิทยาลัยหมิงฉวน เมืองไทเป สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-05-05 14:53:08
ขอเชิญสมัครรับทุน ในโครงการฝึกอบรม The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum)รุ่นที่ 53 และ 54
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-22 17:26:48
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม the SEAMEO Congress
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-18 17:21:19
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-04-09 17:11:17
ประชาสัมพันธ์ โครงการWorkshop invitation Research for Health in Humanitarian Crises (R2HC) Programme: Second Call for proposals
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-03-31 16:37:25
ประชาสัมพันธ์ การอบรมUniversity Leadership Development Work
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-03-27 15:38:05
โครงการ Workshop on Promoting Partnership to Develop Local Agriculture and the Food Industry ณ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-11 15:00:54
โครงการ CommTech Camp Highlight 2014
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-09 15:20:38
ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม The International Symposium on Food Safety and Quality: Applicants of Nuclear and Related Techniques
รายละเอียดเพิ่มเติม
2014-01-09 15:10:49
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม International Conference on Applied Physics and Engineering (ICAPE 2014)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-12-23 17:41:16
The 5th LEAP SEA in Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-11-28 16:20:12
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Poultry Production & Health
รายละเอียดเพิ่มเติม
2013-09-13 16:26:33
การประชุม SEAVEG 2014 Regional Symposium Families, Farms, Food
รายละเอียดเพิ่มเติม