โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ประจำปี 219
2019-01-03 15:00:06
  ด้วยโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ได้แจ้งรายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 3 โครงการดังนี้ 1. Project Code : 18-AG-47-GE/SPP-OSM-A Title : Mult country Observational Study Mission on Sustainable Food Value Chains Timing : 22 – 26 April 2019 (Five days) Venue : Tokyo, Japan Closing Date for Nominations : 21 February 2019 2. Project Code : 19-AG-14-GE-WSP-B Title : Workshop on Building Climate Resilience in Agriculture Timing : 5-9 May 2019 (Five days) Venue : Dhaka, Bangladesh Closing Date for Nominations : 19 February 2019 1. Project Code : 18-AG-47-GE/SPP-OSM-A Title : Multicountry Observational Study Mission on Good AgriculturalPractices (GAP) and Advanced Postharvest HandlingTechnologies Timing : 27 - 31 May 2019 (Five days) Venue : Tokyo, Japan สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.ftpi.or.th/services/apo/apo-program ทั้งนี้ บุคลากรท่านใดสนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ในระบบ ตามเวปไซด์ข้างต้น และขอความกรุณา พิมพ์ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ผ่านหัวหน้าสำนักวิชาฯ เพื่อส่งต่อมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ (คุณกัลยาณี) ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ของแต่ละโครงการเพื่อจะได้นำส่งเอกสารไปยัง APO ให้ทันกำหนดต่อไป
ไฟล์แนบ :
2549_APO -Project Notification.docx