รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นคณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยภาพกิจกรรม รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เป็นคณะที่มีนักศึกษาไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัย