มอบอาหารชุดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)ภาพกิจกรรม มอบอาหารชุดสำหรับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)