การประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านระบบ online ในการให้บริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรภาพกิจกรรม การประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านระบบ online ในการให้บริการวิชาการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร