นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือกับตัวแทนหน่วยงาน CafeAmazonภาพกิจกรรม นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือกับตัวแทนหน่วยงาน CafeAmazon