ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศภาพกิจกรรม ร่วมต้อนรับและประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ