post-image

ประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม และตำแหน่ง พนักงานโครงการ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Innovative Clearing Unit)

ตามประกาศศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานโครงการฯ จำนวน 3 อัตรา สังกัด ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการเปิดรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ศูนย์ฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับลักษณะงาน และมีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ