post-image

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในคณะ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในคณะ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 และทาง zoom meeting


รับชมวิดีโอการอบรมย้อนหลัง