post-image

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารคณะฯ และหัวหน้าสาขาวิชา เดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยทั้งภายนอกและภายใน  เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงการบริหารงานตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติในรูปแบบของหัวข้อยุทธศาสตร์ 13 หัวข้อ (Agenda) เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี บายกะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย