โครงการฝึกอบรม การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ
2017-12-25 16:20:05
  ด้วยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จัดทำโครงการฝึกอบรม การจัดการด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการสารเคมี ของเสียอันตราย การดูและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การป้องกันและจัดการอัคคีภัย ในการนี้สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. และขอความร่วมมือคณาจารย์ในการอนุญาติให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 8.30-14.30 น. ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียดแสดงตามกำหนดการที่แนบมา
ไฟล์แนบ :
2031_601225.pdf