ขยายเวลารับสมัคร นศ. ร่วมโครงการ Double Degree Program 2018 ณ Kagawa University, Japan
2018-05-30 16:04:38
  ขยายเวลารับนักศึกษาระดับปริญญาโทสมัครทุน Double Degree Program for Master Degree 2018
Kagawa University, Japan จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเท่ากับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาต่างๆ
แต่นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำประกันอุบัติเหตุจำนวน 1,340 เยนต่อปีรวมทั้งค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้สนใจสมัครขอรับทุนต้องเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครตามที่ระบุไว้ในคู่มือการสมัคร
(Application Guidebook) และกรอกใบสมัครส่งยังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ตามรายละเอียดดังแนบ

เอกสารประกอบการรับสมัคร (แนบต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 1 ชุด พร้อมแปลงเอกสารเป็นไฟล์ .pdf)

1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.
2. ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)
3. สำเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC หรือ IELTS)
4. หนังสือรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
6. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
8. ภาพรวม / เนื้อหาคร่าวๆอธิบายหัวข้อ แผนและความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์
9. รายชื่อของเอกสารวิชาการที่ตีพิมพ์โดยพิมพ์แยกต่างหาก ถ้าได้รับการจดสิทธิบัตร ให้แนบสำเนา
สิทธิบัตรพร้อมบทคัดย่อ (ไม่เกิน 150 คำ)


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
2279_(CMU Applicants)2018 Application form.docx
2279_(CMU Applicants)2018 Application Guidebook.docx