Ochanomizu University Summer Program 2020
2019-11-29 14:15:06
  ด้วย Ochanomizu university ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Ochanomizu University Summer
Program 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน - 28 มิถุนายน 2563 กิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในหัวข้อ Trans Border Issues,
Lifestyle, Natural Sciences and Technology นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
10,000 เยน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง (รายละเอียดเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cf.ocha.ac.jp/summerprogram/index.html
และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ภายใน 15 ม.ค. 2563 เพื่อดำเนินการต่อไป


หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948-281
ไฟล์แนบ :
3023_Ochanomizu U. Summer 2020.pdf