ประกาศทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓
2020-01-02 09:40:15
  ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนนักกิจกรรมเด่น เอกสารตามแนบ
ไฟล์แนบ :
3049_ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์.pdf
3049_ทุนนักกิจกรรมเด่น.pdf
3049_ทุนเรียนดี.pdf
3049_form-ทุนขาดแคลน.pdf
3049_form-ทุนนักกิจกรรมเด่น.pdf
3049_from-ทุนเรียนดี.pdf