ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี