กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Dr. Keshavan Niranjan จาก University of Reading, United Kingdomภาพกิจกรรม กิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับ Prof. Dr. Keshavan Niranjan จาก University of Reading, United Kingdom