โครงการพัฒนาสินค้า (SME) เพื่อครอบครัวคนพิการสติปัญญา ด้วยแนวอัตลักษณ์ใหม่สู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืนภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาสินค้า (SME) เพื่อครอบครัวคนพิการสติปัญญา ด้วยแนวอัตลักษณ์ใหม่สู่การมีอาชีพอย่างยั่งยืน