การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ภาพกิจกรรม การสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561