ผลการประกวดคลิปวีดีโอจากโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ภาพกิจกรรม ผลการประกวดคลิปวีดีโอจากโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์