หารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน Food and Healthภาพกิจกรรม หารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้าน Food and Health