การทำสื่อการสอน on-line ครั้งที่ ๒ภาพกิจกรรม การทำสื่อการสอน on-line ครั้งที่ ๒