การฝึกอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"ภาพกิจกรรม การฝึกอบรม เรื่อง “เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"