กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบนภาพกิจกรรม กิจกรรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน