การฝึกอบรม เรื่อง “พี่น้องชาว อก. มช. ร่วมใจพัฒนาองค์กร"ภาพกิจกรรม การฝึกอบรม เรื่อง “พี่น้องชาว อก. มช. ร่วมใจพัฒนาองค์กร"