กิจกรรมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล มาให้คำปรึกษา ในการโครงการเสนอหลักสูตรเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล จาก The Institute of Food Technologist’s (IFT)ภาพกิจกรรม กิจกรรมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล มาให้คำปรึกษา ในการโครงการเสนอหลักสูตรเพื่อขอรับรองมาตรฐานสากล จาก The Institute of Food Technologist’s (IFT)