วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560ภาพกิจกรรม วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560