การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และการเพาะเห็ดภาพกิจกรรม การใช้ประโยชน์จากเศษผักผลไม้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และการเพาะเห็ด