การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรภาพกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ ISO 9001 ของสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร