การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเยือน Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Viet Namภาพกิจกรรม การเดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อเยือน Faculty of Food Science and Technology, Nong Lam University, Ho Chi Minh City, Viet Nam