ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสและภาชนะบรรจุภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับศูนย์นวัตกรรมบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัสและภาชนะบรรจุ