ประชุมหารือกับอาคันตุกะจาก Kangwon National University, Republic of South Koreaภาพกิจกรรม ประชุมหารือกับอาคันตุกะจาก Kangwon National University, Republic of South Korea