อาจารย์ อก.มช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรีภาพกิจกรรม อาจารย์ อก.มช. รับใบประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี