ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ภาพกิจกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่