แนะนำหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรแก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งมาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพกิจกรรม แนะนำหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรแก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งมาจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่