การฝึกอบรมเรื่อง ค่านิยมองค์กร : ด้วยรักและผูกพันภาพกิจกรรม การฝึกอบรมเรื่อง ค่านิยมองค์กร : ด้วยรักและผูกพัน