การพัฒนามาตรฐานตำรับและรสชาติอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของไทยสู่สากลภาพกิจกรรม การพัฒนามาตรฐานตำรับและรสชาติอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของไทยสู่สากล