“รางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมการประกวดประกอบอาหาร งานโครงการหลวง 2561”ภาพกิจกรรม “รางวัลยอดเยี่ยม กิจกรรมการประกวดประกอบอาหาร งานโครงการหลวง 2561”