โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62ภาพกิจกรรม โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ : GROW62