ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จาก Universiti Kebangsaan Malaysia และ Universiti Sultan Zainal Abidinภาพกิจกรรม ต้อนรับคณะนักศึกษาฝึกงาน จาก Universiti Kebangsaan Malaysia และ Universiti Sultan Zainal Abidin