หลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)”ภาพกิจกรรม หลักสูตร “มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)”